id="eLib_BodyTag">
[RSArchive Icon]
Rudolf Steiner Archive Section Name Rudolf Steiner Archive
Rudolf Steiner

A szabadság filozófiája

EGY MODERN VILÁGSZEMLÉLET ALAPELEMEI

Természettudományos módszer szerint

végrehajtott lelki megfigyelési eredmények

* * *

Az antropozófia a XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl, kapcso­lódik az emberiség ősi bölcsességéhez, azonban a keleti tradíciókkal ellentétben a nyugati szellemi életben gyökerezik, és középpontjában a Krisztus-eszmény áll. Így iskolájának módszere is — az ember morális fejlesztése mellett — a nyugati gondolkodásból sarjad. A gondolkodás világprincípi­um, teremtő erő, melynek realitása van. Steiner szellemtudományos kutatási eredményei a gyakor­latban az élet számos területén mutatkoznak; így például a nevelésben (Waldorf iskolák), a gyógy­ászatban és gyógypedagógiában, a művészetben (építészet, festészet, eurythmia, beszéd-formálás, stb.) éppúgy a mezőgazdaságban (biodinamikus metódus) és a társadalmi élet területén (a szociális organizmus hármas tagozódása).

*

Rudolf Steiner, a filozófia doktora, 1861-ben született Kraljevecben (akkor Ausztria-Magyarország) és 1925-ben halt meg Dornachban (Svájc). Bécsben folytat tanulmányokat a természettudományok, a matematika, a történelem, az irdalom, a filozófia területén. Goethe természettudományos művei­nek kiadójaként, íróként, újságszerkesztőként és oktatóként Bécsben, Weimarban, Berlinben és Eu­rópa más városaiban gazdag kulturális tevékenységet fejt ki, melyet a századforduló után mindin­kább az általa megteremtett antropozófiai irányultságú szellemtudomány határoz meg. A Basel mel­letti Dornachban felépült „Gotheanum” lesz működésének központja.

The Rudolf Steiner Archive is maintained by:
The e.Librarian: elibrarian@elib.com
[Spacing]